Pavel Mrkus

Vazby k elementárním zdrojům života na Zemi se objevují v mé práci v různých formách průběžně již od konce 90. let 20. století. V první videoinstalaci Aranmanoth v Sýpce u Vlkova z roku 1999 se potkával kalendář nejstarších mytologií se zemědělskými rituály sklizně.


Nejčastějším tématem je zřejmě voda, jako kritická podmínka života a také symbolická entita. První práce s tématem vody byla patrně Water Tales na Echigo-Tsumari Triennale v Japonsku v roce 2006. Jednalo se o rozpravy s obyvateli horské vesnice Oshirakura nad vodou v jejich vlastních historických, kulturních, každodenních i náboženských situacích. Zejména zajímavé byly jejich staleté systémy hospodaření a distribuce vody v průběhu roku při pěstování rýže. 


Velmi specifická lokální problematika zneužívání přírodních vodních zdrojů pro energetickou a průmyslovou produkci byla hlavním tématem videoinstalace Fall, která vznikala během projektu Frontiers of Solitude na Islandu v roce 2016. Tento motiv byl dále rozvíjen do několika dalších formátů, z nichž k nejvýznamnějším patří jeho adaptovaná projekce na klenbu kostela nejsv. Salvátora v Praze, kde se obraz vodopádu znovu potkal s řadou spirituálních významových konotací. 


Další momentem, který volně doplňuje téma vody je jeho opak, tedy jakési vize prázdné suché krajiny, které se objevují ve videích Next Planet, Blue Planet a dalších, odkazujících na heroické plány osidlování vesmíru jako úniku od zodpovědnosti.


Proměny v chování lidského organismu, které jsou více či méně nenápadně vyvolávány provazováním technologických a přirozených prostředí, materiálů, komunikačních technik, řetězení mediálních a marketingových technik a dalších současných jevů, jsou dalšími místy, kterými se možná méně zjevněji, ale o to intenzivněji zabývají mé práce s ekologickou tematikou ve smyslu pojmu řeckého oikos logía „nauka o obydlí“.  Sem je možné snad zařadit práce jako např. Sky Backup (2012), Defragmentation (2012), Great Render (2015), Global Warming (2013), R.A.M. (2016), Database (2017), Processor (2017), Ocean Modifier (2018) a další.

Projekt Radiolaria (2015) vycházel z vazeb mezi zvukem a pohybem, který je popisován jako primární veličina zdánlivě statické fyzické existence. Výchozím elementem zde byly radiolárie, miniaturní jednobuněčné organismy tvořící své schránky v geometricky dokonalých tvarech na mořském dně. 


Tání/Melting (2018) je velkoformátová videoinstalace tematizující globální oteplování na obrazu animace tajícího ledovce doplněného statistickou křivkou o úbytku arktického ledu za období od roku 1979 do současnosti, která je průběžně v reálném čase aktualizována.


V roce 2017 jsem ve vazbě na projekt Frontiers of Solitude uspořádal mezinárodní konferenci s názvem Krajina v pozoru na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, ke které jsme vydali stejnojmennou knihu s texty účastníků z různých vědních a uměleckých oborů. 


V roce 2019 na podzim pořádáme také na FUD UJEP mezinárodní konferenci Murmurans Mundus/Sonic Ecologies and Beyond s tématem ekologie zvuku.


(Pavel Mrkus, květen 2019)

Odkazy

Water Tales (2006)

WATER TALES


Project for Echigo-Tsumari Art Triennale 2006

Oshirakura, Niigata Prefecture, Japan

organized by Art Front Gallery, Tokyo


Site specific video installation with imagery and sound of water, interwievs with local farmers, and real drinks of local water.

The project emphasizes water as an essential element in human life. Water is a connecting means between such fundamental people's needs as growing food and religious treatments. 

Local agriculture has been always wired strongly with a local religion. Especially in Japan's festivals we still can read this relationship.

Nobody else then the local people, but recently often even them, does not know their meannings anymore. But still they carry on the wisdom of co-existence with the nature.

DVD video, 45 min 

Defragmentation

Video installation Defragmentation is a 4min loop filling a large horizontal wall line creating an immersive environment. Defragmentation is a process of rearranging scattered data over the computer hard drive. Thus the operation system regains its original efficiency. The graphical expression of the binary data system in some moments refers to hexagrams of the chinese I Ching, also known as Book of Changes. The installation balances on the edge of both technological and meditative repetition process and brings the viewer an emotional experience and questions upon the media ability to take over the spiritual iconic imagery.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace