Petra Janda

Petra Janda (za svobodna Skořepová) je multimediální autorka a zakladatelka webové platformy a databáze Artbiom.cz, ekobuňky AVU a Artstudia Lůno – komunitního kreativního prostoru na Praze 8.

Studovala v Ateliéru intermediální tvorby Tomáše Vaňka a v Ateliéru sochařství Tomáše Hlaviny na pražské AVU. Jako multimediální autorka se pohybuje napříč spektrem tvorby, edukace a osvěty. Vždy jí ovšem jde o vztah člověka k environmentální problematice, udržitelnému způsobu vývoje okolního světa a zlepšení prostředí jak vnějšího, tak vnitřního, psychického. Vnímá úzkou propojenost vnitřních procesů a jejich vztah k ovlivňování okolního světa. Její site-specific instalace nebo objekty se zabývají zachováním přírodních procesů a života.

Ve své tvorbě se autorka vztahuje k ekologii nejen prostřednictvím motivů ochrany či mateřství, ale také tím, že ji vnímá jako způsob mezilidské komunikace. Její tvorba reaguje na současný život v otevřenosti, neurčitosti, křehkosti a tajemství a předkládá příběh života, včetně komunitních projektů, ekofeminismu, aktivismu, ale i pradávných mýtů a vnitřní spirituality. Často reaguje na odkaz přírody a krajiny feminy, kde je čas ritualizovaným cyklem Ženy a jejího života, ovšem zároveň se nachází v bezčasí transcendence.

Zobrazit více...

Často se navrací k odkazu starých řemesel a pracuje s přírodními materiály jako je papír, hlína – keramika, sláma, seno, ale také s recyklovanými či upcyklovanými materiály, nebo kusy určenými k likvidaci – mezi nimi například papírová buňičina, sklo, sádra, silikon. Hledá způsoby ekologicky šetrného přístupu k tvorbě a materiálům v sochařství. Vztah k papíru jako základnímu vyjadřovacímu prostředku nalezla díky bakalářskému studiu v ateliéru Kniha a tvarování papíru na Fakultě umění a designu Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, kde se také poprvé autorsky věnovala vztahu člověka a přírody a návratu k řemeslům.

Hay, Straw, Dump (2023)

28 March 2023 – 3 May 2023

Václav Špála Gallery | Národní 30 | Prague 1
www.galerievaclavaspaly.cz

https://www.sjch.cz/en/hay-straw-dump/#

Exhibiting artists: Nikola Brabcová, Ines Doujak, Justyna Górowska & Ewelina Jarosz, Hanna-Maria Hammari, Anna Hulačová, Martin Hurych, Petra Janda, Michal Kindernay, Věra Kotlárová-Chovancová, Diana Lelonek, Jumana Manna, Tamara Moyzes & Shlomi Yaffe, Tadeáš Polák, Ruta Putramentaite, Jan Ságl, Zorka Ságlová, Dagmar Šubrtová, Jakub Tajovský, Marie Tučková, David Vojtuš
Curators: The JCHS curatorial collective (Barbora Ciprová, Veronika Čechová, Tereza Jindrová, Karina Kottová)
Exhibition environment: Diana Lelonek
Production: Ondřej Houšťava, Zuzana Šrámková
Public programs: Nikola Ludlová in collaboration with the JCHS collective
Production of public programs: Sára Davidová
Graphic design: Tereza Haspeklová, Petr Kněžek
Translation: Lamija Čehajić, Viktor Heumann, Brian D. Vondrak

---

Petra Janda presented an object called Regina at the exhibition, which you can learn more about here

Feeding the Soil (2023)

25. listopadu 2022 - 14. ledna 2023

POP-UP Galerie AVU / Křížkovského 10, Praha 3

kurátorka: Mariana Serranová

Umělkyně: Petra Janda a Anna Hulačová

hostka a petrformace: Darina Alster


from curatorial text by Mariana Serranová:

The joint installation of sculptures by Anna Hulačová and objects by Petra Janda confronts two contrasting approaches to material and shape. On the other hand, the two artists share the subject of physicality and nature in the context of an era facing the impact of toxicity and technologies on the environment and our internal processes. They base their work on the knowledge of nature, exploitation of its resources, and interconnectedness of the organic and inorganic worlds.

We are tempted to think that the plant world, with which we are connected through all our senses and digestive tract, controls us from deep roots hidden underground.

In union with the Earth and the damp darkness, we become part of the cycles of fertility and decomposition.

---

A new object by Petra Janda:

Harvest (2022) was created specifically for this exhibition. It depicts a pregnant belly, or a breast gushing out milk. I wanted to evoke the feeling of summer and warmth, harvest, as well as dryness and cracks caused by the shortage of nutrients and humidity by using dry, cracked clay for this piece. It is a parallel to the current environmental issues around agriculture, as well as maternity. If you want to receive, you have to give.

Zobrazit více...

kurátorský text Mariany Serranové:


Společná instalace soch Anny Hulačové a objektů Petry Jandy konfrontuje dva odlišné přístupy k materiálům i tvarům. Obě umělkyně přitom naopak spojuje téma tělesnosti a přírody v kontextu doby, která se vypořádává s dopady toxicity a technologií na životní prostředí a naše vnitřní procesy. Obě vycházejí ze znalosti přírody, využívání jejích zdrojů a vzájemné provázanosti organického a anorganického světa.

Jsme v pokušení myslet si, že rostlinný svět, s nímž jsme srostlí citlivostí všech smyslů i trávicím traktem, nás ovládá z hlubin kořenů skrytých v podzemí. Ve spojení se zemí a vlhkou tmou se stáváme součástí cyklů plodnosti a tlení.

Rostlinný reliéf Eva Petry Jandy (2020) v podobě prsu nabízí ve zjevném odkazu k první ženě řadu symbolických konotací. Výtvarná redukce na kruhový štít či terč dává ženství a mateřství exkluzivní suverenitu. Inspirací pro vznik Evy byl podle autorky rulík zlomocný coby posvátná, ale současně obávaná rostlina. Podobně jako další jedovaté, žahavé či ostnaté léčivky byla ze strachu hubena. Metaforické propojení životadárnosti přírody a plodné moci žen má své historické předobrazy a připomíná i někdejší pověry stavící léčitelskou schopnost žen do marginalizované pozice. Textura organické buničiny, z níž je Eva vytvořena, je díky neporušeným buňkám celulózy porézní a vzdušná. Podobný princip, naznačující hluboké vztahy plodnosti a vnějšího světa, má i autorčin objekt Safe Space (2022). Luční, permakulturní seno na drátěné konstrukci zřetelně odkazuje k děloze s pupečníky. Janda propojuje nebe a Zemi, všední a posvátné, pudové a vegetativní.

Spojení lidské postavy s užitkovými rostlinami a s půdou mívá u Anny Hulačové vždy specifický kontext: ohlížela se na historii a současný vývoj zemědělství. V posledních dvou letech vzniká rozsáhlý celek soch a reliéfů s bohatou rolnickou symbolikou. Fascinace rostlinným světem dává vzniknout mutujícím postavám hybridů a androidů naznačujících konfliktní, ale nutný vztah mezi civilizovaným a divokým. Hulačová se v poslední době inspiruje také morfologií hmyzu a jindy bere v potaz určité tkáňové, buněčné a orgánové struktury. Její Vzývači (2022) jako by přibližovali okultní krutost středověku; možná jsou v současnosti jakousi připomínkou temna, bezčasí jako kontinua, které se čas od času zhmotní do čehosi, co teprve musíme rozklíčovat. Místo smyslových čidel v tváři vidíme nahé útroby, dutiny, vnitřnosti. Hybridi prorůstají rostlinným a expandují z lidského těla; jindy technicistní formy v úzkém spojení s lidským tělem mutují v kyborgy, jejichž vtělení je odrazem opomenutých zákoutí naší psýché.

Materiální a metafyzické propojení nebe, podsvětí a Země je předmětem dlouhodobé práce Dariny Alster. Související témata sexuality, genderu, náboženství a posvátna se v její tvorbě stále častěji dostávají do kolektivní perspektivy humanity a přírody, reagují na ekologickou situaci a vnímají stále intenzivněji tradiční propojení mateřství, léčení a živení skrze ženskou sexualitu v kontextu přírody a jejích cyklů. Některé její předchozí projekty přímo souvisely s archetypy matky a s těhotenstvím. V performanci Boundaries reaguje na nově vzniklé dílo Petry Jandy Safe Space. Chápe je jako obraz osobních hranic, u kterého ale nezažívá omezení. Není bariérou ‒ je šlahounem, který ji vede, je taktilní, ale zároveň křehký: „Kdyby se Vlákno přerušilo, bylo by po všem. Cítím touhu i potřebu to Vlákno chránit. Nedokážu na ně myslet jinak než tělesně. Jeho existence mi poskytuje útočiště. Shelter. Safe space, bezpečný prostor, je tu díky dobrým osobním hranicím. Prostor pro hru, vášeň i možnost interpretace…“

Věřilo se, že ráj je jakási chráněná rezervace oddělená od ostatního světa pramenem vody ‒ světa, kde panují hojnost, harmonie a symbióza rostlin a zvířat. Je také místem, kde si člověk uvědomil své fyzické potřeby a plodnost. Byl snad proto vykázán na pole, aby obdělával půdu? Nejde jen o mýtus s etickými implikacemi, ale také o připomínku odpovědnosti člověka vůči životu v širším slova smyslu. Je evolučním příběhem nástupu neolitu, kdy se člověk obrátil k zemědělství. Je jedním z klíčových matrixů současného antropocénového diskurzu, je tezí, že počátek éry člověka otevírá zemědělská revoluce. A současně, ve zkratce, je docela aktuální metaforou přežití člověka jako druhu na Zemi.

kurátorský text Mariany Serranové:

Společná instalace soch Anny Hulačové a objektů Petry Jandy konfrontuje dva odlišné přístupy k materiálům i tvarům. Obě umělkyně přitom naopak spojuje téma tělesnosti a přírody v kontextu doby, která se vypořádává s dopady toxicity a technologií na životní prostředí a naše vnitřní procesy. Obě vycházejí ze znalosti přírody, využívání jejích zdrojů a vzájemné provázanosti organického a anorganického světa.

Jsme v pokušení myslet si, že rostlinný svět, s nímž jsme srostlí citlivostí všech smyslů i trávicím traktem, nás ovládá z hlubin kořenů skrytých v podzemí. Ve spojení se zemí a vlhkou tmou se stáváme součástí cyklů plodnosti a tlení.

Rostlinný reliéf Eva Petry Jandy (2020) v podobě prsu nabízí ve zjevném odkazu k první ženě řadu symbolických konotací. Výtvarná redukce na kruhový štít či terč dává ženství a mateřství exkluzivní suverenitu. Inspirací pro vznik Evy byl podle autorky rulík zlomocný coby posvátná, ale současně obávaná rostlina. Podobně jako další jedovaté, žahavé či ostnaté léčivky byla ze strachu hubena. Metaforické propojení životadárnosti přírody a plodné moci žen má své historické předobrazy a připomíná i někdejší pověry stavící léčitelskou schopnost žen do marginalizované pozice. Textura organické buničiny, z níž je Eva vytvořena, je díky neporušeným buňkám celulózy porézní a vzdušná. Podobný princip, naznačující hluboké vztahy plodnosti a vnějšího světa, má i autorčin objekt Safe Space (2022). Luční, permakulturní seno na drátěné konstrukci zřetelně odkazuje k děloze s pupečníky. Janda propojuje nebe a Zemi, všední a posvátné, pudové a vegetativní.

Spojení lidské postavy s užitkovými rostlinami a s půdou mívá u Anny Hulačové vždy specifický kontext: ohlížela se na historii a současný vývoj zemědělství. V posledních dvou letech vzniká rozsáhlý celek soch a reliéfů s bohatou rolnickou symbolikou. Fascinace rostlinným světem dává vzniknout mutujícím postavám hybridů a androidů naznačujících konfliktní, ale nutný vztah mezi civilizovaným a divokým. Hulačová se v poslední době inspiruje také morfologií hmyzu a jindy bere v potaz určité tkáňové, buněčné a orgánové struktury. Její Vzývači (2022) jako by přibližovali okultní krutost středověku; možná jsou v současnosti jakousi připomínkou temna, bezčasí jako kontinua, které se čas od času zhmotní do čehosi, co teprve musíme rozklíčovat. Místo smyslových čidel v tváři vidíme nahé útroby, dutiny, vnitřnosti. Hybridi prorůstají rostlinným a expandují z lidského těla; jindy technicistní formy v úzkém spojení s lidským tělem mutují v kyborgy, jejichž vtělení je odrazem opomenutých zákoutí naší psýché.

Materiální a metafyzické propojení nebe, podsvětí a Země je předmětem dlouhodobé práce Dariny Alster. Související témata sexuality, genderu, náboženství a posvátna se v její tvorbě stále častěji dostávají do kolektivní perspektivy humanity a přírody, reagují na ekologickou situaci a vnímají stále intenzivněji tradiční propojení mateřství, léčení a živení skrze ženskou sexualitu v kontextu přírody a jejích cyklů. Některé její předchozí projekty přímo souvisely s archetypy matky a s těhotenstvím. V performanci Boundaries reaguje na nově vzniklé dílo Petry Jandy Safe Space. Chápe je jako obraz osobních hranic, u kterého ale nezažívá omezení. Není bariérou ‒ je šlahounem, který ji vede, je taktilní, ale zároveň křehký: „Kdyby se Vlákno přerušilo, bylo by po všem. Cítím touhu i potřebu to Vlákno chránit. Nedokážu na ně myslet jinak než tělesně. Jeho existence mi poskytuje útočiště. Shelter. Safe space, bezpečný prostor, je tu díky dobrým osobním hranicím. Prostor pro hru, vášeň i možnost interpretace…“

Věřilo se, že ráj je jakási chráněná rezervace oddělená od ostatního světa pramenem vody ‒ světa, kde panují hojnost, harmonie a symbióza rostlin a zvířat. Je také místem, kde si člověk uvědomil své fyzické potřeby a plodnost. Byl snad proto vykázán na pole, aby obdělával půdu? Nejde jen o mýtus s etickými implikacemi, ale také o připomínku odpovědnosti člověka vůči životu v širším slova smyslu. Je evolučním příběhem nástupu neolitu, kdy se člověk obrátil k zemědělství. Je jedním z klíčových matrixů současného antropocénového diskurzu, je tezí, že počátek éry člověka otevírá zemědělská revoluce. A současně, ve zkratce, je docela aktuální metaforou přežití člověka jako druhu na Zemi.

V rámci vernisáže se uskuteční performance Dariny Alster:

Objekt, který Petra nazvala Safe Space, se mi během podzimu začal objevovat v mysli jako obraz osobních hranic, u kterého nezažívám pocit omezení.

Není to ani zeď, ani závora, ani plot; je to prostě šlahoun, jehož se toužím dotýkat a jít, kam mne vede ‒ ale zároveň vím, že je křehký a že ho nesmím zničit. Kdyby se Vlákno přerušilo, bylo by po všem. Cítím touhu a zároveň potřebu to Vlákno chránit. Nedokážu na ně myslet jinak než tělesně. Jeho existence mi poskytuje útočiště. Shelter. Safe space, bezpečný prostor, je tu díky dobrým osobním hranicím. Prostor pro hru, vášeň i možnost interpretace…photo: Radek Dětinský, František Svatoš,  Sonya the Moon, Petra Janda

video: https://www.youtube.com/watch?v=_XC8eRx0TDU

gallery: https://avu.cz/aktualita/feeding-the-soil-anna-hulacova-a-petra-janda-v-pop-up-galerii-avu

Hluboké řeky tečou potichu (2022)

20. 10. 2022 – 17. 12. 2022

České centrum v Berlíně

Kurátorky: Josefína Frýbová, Petra Widžová

Umělk*yně: Petra Janda, Dan Vlček, Radek Brousil

Výstava ohledává strategie současného vizuálního umění vedoucí k zpřítomňování fenoménů spjatých s problematikou udržitelnosti v současném světě. Tři čeští umělci a umělkyně - Petra Janda, Dan Vlček a Radek Brousil - se ve své tvorbě rozdílnými způsoby vztahují k problematice životního prostředí a navazování pozorných přístupů ke svému okolí. V jejich díle je patrná touha po artikulaci jevů a vztahů, jež nejsou na první pohled vidět, ale i hledání možností, jak prohlubovat a předávat znalosti, či rozšiřovat lidské vnímání. Vybraná díla jsou ukázkou hledání nových cest artikulace křehkých a skrytých skutečností, také nutnosti pěstovat v současném světě citlivý přístup k lidem i prostředí, které nás obklopuje.


foto: Radek Brousil, Petra Janda

Petra Janda : "The Spider is a  new sculptural piece for the exhibition Deep Rivers Run Quiet - vulva with 6 legs from The Inner Darkness series that I created as part of a ritual to make peace with the inner darkness and ferocity. I tested my ego and fears and observed the nightlife of these predators in my permacultural garden.

The Spider is made out of woven oat on a metal construction.

Oat cuts into the skin a little deeper than wheat.

I weaved the oat hay, leaves and seeds together in the garden despite heavy rains and thunder. I had discussions with my loved ones and I thought about my ambitions, about the dark side of making webs (interpersonal, psychological).

Nowadays, I am not afraid of spiders anymore.

I respect them."


Vladařka (2022)

Vladařka

Performance  a objekt

Pragovka Gallery

2022

⚜️
Performers: Darina Alster, Veronika Šrek Bromová , Petra Janda, Natálie Košková, Tomáš Samek, Zuzana Štefková, Tereza Vydrová 


Když je konstrukce šatů Vladařky prázdná, připomíná šestinohého pavouka ze slámy. Jedna z noh už trochu začala obrážet a zelená se mladým osením. Už tato něžná zeleň naznačuje životadárnou moc Vladařky. Vladařka totiž není jen sochou. Její smysl se naplňuje ve společné performanci organicky propojující sedm lidských těl: ústřední postavu vstupující do slaměné „krinolíny“ a šestici dalších, které asistují Vladařce zaplétáním slaměných copů rašících z konstrukce sukně. Vladařka během této performativní situace ožívá. Je probuzena k životu a zpětně animuje těla, která splétá v jeden kolektivní organismus z masa a obilí.


Zobrazit více...

Zatímco bytosti stojící uprostřed je propůjčena symbolická moc, se kterou může naložit zcela podle libosti, asistující šestice soustředěně plete. Vladařka vládne s jejich dopomocí. Bez jejich pozorné podpory by rituál, během kterého se energie soustředí v postavě Vladařky, nemohl fungovat. Právě zmnožené gesto splétání a síť vztahů, kterou struktura vladařčiných šatů představuje, vyživuje toho nebo tu, kdo se zrovna nachází uprostřed.

Po čase Vladařka přenechá své místo své nástupkyni a zaujme pozici u jednoho z copů. Moc se přesouvá, respektive zůstává uprostřed a střídají se její vtělení. Výsledkem je přelévající se kolektivní tělo, v němž lze sílu čerpat ze vzájemnosti a autorita je prožívána s vědomím pomíjivosti, proměny a koloběhu.

Emancipační síla Vladařky jako performativního nástroje spočívá právě v tom, jak redistribuuje moc, a přenáší ji na všechny účastníky a to nejen na předem domluvené performery*ky, ale na kohokoli, kdo nastoupí na uprázdněné místo ve Vladařčiných slaměných šatech. 

Z principu může být Vladařka jakákoli: vážná i hravá, soucitná i panovačná, láskyplná i krutá. Způsob, jímž ke mně Vladařka promlouvala, rezonoval s tarotovou kartou Císařovny představující láskyplnou, tvůrčí a mateřskou sílu. Bytí Vladařkou přinášelo výzvu: Přijmout se se všemi svými nedostatky a skrze toto sebepřijetí dát lásku ostatním. Podpořit kteroukoli a kteréhokoli z nás a dát jim možnost vyniknout a být takovou Vladařkou, jakou chtějí být. Vládnutí v tomto pojetí nebylo o ovládání druhých, ale o vzájemné podpoře a napojení ve fyzickém i přeneseném smyslu. Kolektivní bytí promlouvalo proměnlivými ústy a tělem ve svém středu. Byli jsme Vladařkou a ona námi prostupovala.

Spolubytí.

Koloběh.

Rituál.

A pak do středu vstoupilo dítě.


[text Zuzana Štefková]


Safe Space (2022)

“Beyond BEYOND”

MeetFrida Art Space, Hamburg, DE

kurátorka: Franziska Storch

umělkyně: Petra Janda (Praha) a Simone Karl (Hamburg), Karima Al-Mukhtarová (Praha) a Adriane Steckhan (Hamburg), Janina Santamarina (Hamburg) a Stephanie Luening (Drážďany), Petra Gell (Vídeň) a Ursula Susanne Buchart

In cooperation with Saloon Hamburg, the international network for women in the visual art scene, works by six female artist from Hamburg, Dresden, Prague and Vienna were presented at MeetFrida Art Space. For “beyond BEYOND” artists from different cities worked together in duos and the results are as diverse as the artistic positions.

Zobrazit více...

„Petra Janda and Simone Karl have already dealt intensively with the status of the female body in society. For the exhibition "beyond BEYOND" they are dealing with safe spaces and the defense against violence. The Prague artist Petra Janda has built a large sculpture in the form of a schematic vulva with an umbilical cord as a symbol of unconditional love. The wire frame wrapped with hay is filigree and the natural material gives the sculpture a soft appearance as well as a spicy scent. It looks like a cocoon and is the starting point for a long line of hay, shifting between umbilical cord and creeper - reaching out of the room and over the railing. The Hamburg artist has constructed a cloth of metal rings to which she has attached tufts of metal threads in such a way that they tilt back and forth between soft organics and sharp spikes for defense. The cold, hard metal as non organic material is a shield of protection and also linked to violence as chainmail was used by warriors in earlier times and is used by butchers nowadays.

Petra Janda deals with trauma and overcoming it by looking at our relationship to nature. She works with natural materials such as hay, clay or wood. the symbol of the vulva appears as an expression of unconditional love, as mothers feel for their children and as a symbol for a healing process of the inner darkness throught the sex and the knowledge.

pocta nohám (2021)

Petra Janda (Skořepová) a Lucie Králíková

Artrooms Moravany
, Moravany nad Váhom
4. 7. – 19. 9. 2021

kurátoři: Lenka Kukurová, Milan Mikuláštík

Zobrazit více...

Participatívny projekt Pocta nohám

„Autorky sa venujú téme chôdze z hľadiska starostlivosti a obradnosti. Lucie sa dlhodobo vo svojej tvorbe zaoberá prechádzkami a púťami, z Českej republiky pešo doputovala aj na výstavu v Moravanoch. Petra chôdzu využíva ako zdroj inšpirácie, očisty a ako rituál pri tvorbe, v súčasnosti sa zaoberá témami materstva, plodnosti, starostlivosti a liečenia. Chôdzu autorky vnímajú ako aspekt sebarozvoja, duchovného rozvoja, aj vnímania okolitého sveta. Chôdza je dôležitá paradoxne aj ako spôsob zastavenia v pretechnizovanej a urýchlenej realite. Keď ľudia prechádzajú krajinou, cítia ju a vidia ju, potom im jej stav nemôže byť ľahostajný. Stane se opäť domovom, nielen mezipriestorom, ktorý je potrebné prekonať. Je to návrat ku koreňom, prirodzenosti a pevnému postaveniu sa na vlastné nohy, ktoré vedie k zodpovednosti za svet. Chôdza je dôležitým momentom ekologického uvedomenia a rozvoja. Participatívna časť projektu pozostávala zo spoločnej prechádzky, zo vzájomného umývania nôh, odlievania obetných predmetov v tvare nôh z vosku a z ich spálenia počas vernisáže."

text: Lenka Kukurová a Petra Janda

Sklizeň (2020)

Studio Alta
Kurátor: David Bláha

Umělecká tvorba Petry Jandy (Skořepové) je neodmyslitelně spjata s jejím osobním vztahem k přírodě, krajině a prostředí, ve kterém žijeme. Téma sklizně je možné nalézt v jejích nejnovějších dílech, které připravila speciálně pro prostor Invalidovny, a to v nejrůznějších souvislostech a významech. Sklízíme nejen to, co jsme si zaseli my sami, ale i to, co před námi zaseli jiní.

Jiří Kovanda, kterého si k sobě Petra Janda přizvala jako hosta, reaguje svým originálním (zdánlivě jednoduchým, a přece myšlenkově bohatým) způsobem na její vystavená díla, specifické prostory Invalidovny i samotné téma sklizně. Kovanda, jeden z nejvýznamnějších českých umělců současnosti, se ve své tvorbě často věnuje obyčejným věcem a materiálům – použitým, odloženým, možná tak běžným, až se v jistém slova smyslu stávají neviditelnými.

Citlivý a pozorný přístup k druhému člověku, k prostředí, ve kterém žijeme, a k věcem, které nás obklopují – to oba vystavující umělce spojuje, vzájemně obohacuje a ve společné tvorbě přivádí do nových, neprozkoumaných situací.

text: David Bláha

Meziprostory (2020)

galerie Sýpka Klenová

sympozium Artdialog – Meziprostory 2020

„Meziprostor mezi světlem a tmou


Z podzimu a zimy jsem měla vždy strach, zhoršily se mi úzkosti. Listy opadají a člověk vidí hluboko. Téma vítání druhé, temné části roku, je silné téma.


Tento rok jsem poprvé v živote udělala rituál, po kterém jsem intuitivně toužila od raného dětství. Něco, co vytvoří předěl a psychicky mě připraví na změnu ročního období, příchod tmy. To, co v naší společnosti neexistuje.


Zároveň se to stalo i přechodovým rituálem k plnému ženství. Připravuji se na mateřství.


Už se nebojím.“


Morfologie (2020)

Galerie Kabinet T.

Na výstavě Morfologie Petra Janda (Skořepová) řešila otázku temné ženské energie, která dokáže být i léčivá. Inspirovaná florou v krajině Zlínska vytvořila rozměrný papírový reliéf.


„Eva je součástí mě, stejně jako Vás. První žena, pokušení a zatracení. Tento reliéf je inspirována Evou – mou matkou, matkou mé matky a matkou mého otce.

Z rostlinné říše Rulíkem zlomocným – Atropa Belladonna, „jahoda čarodějnic“, krásná dívka, co láká k temnotě a smrti. Je mostem k druhé straně, ale i k rozvoji. Je to Eva v nás, Eva co láká k utrpení, ale je i hlavní cestou k poznání – poznání nás samých, temnoty a strasti, co plodí. Je věnována všem, co dokázali přeměnit trauma na nový život a lásku.“

Zobrazit více...

text k výstavě: Iva Mladičová:

„Výstava se prostřednictvím metafory o morfologii zabývá vzájemnou prostupností a transformovatelností vegetativních, tělesných a abstraktních tvarů. Neodkazuje k ideálním formám, ale nachází podnětnost v živém, jež je autory invenčně přesahováno, se snahou daný tvar/situaci interpretovat. Z hlediska výtvarného výrazu vystavený soubor na jedné straně směřuje k surrealistickému pojetí a na jiné ke konceptuálnímu. Sféra rostlinná, živočišná a lidská. Vegetativní, zoomorfní, antropomorfní. Zdánlivě přesně určené kategorie, ve skutečnosti ale neoddělitelně propojené. Nejen ekologicky, tedy vztahově, ale také z hlediska vnějších morfologických podobností. Otevírá se tak prostor rozhraní, který je současně místem interaktivní vzájemnosti.“

kurátorka: Iva Mladičová

umělci: ELIÁŠ DOLEJŠÍ – MARIE JAROŠINCOVÁ – ROSWITHA MAUL – PETRA JANDA (SKOŘEPOVÁ) – TOMÁŠ VOVES

Poslední kapka (2020)

ART SAFARI 35: Hydrant

27.–28. června 2020

Kurátorka: Daniela Kramerová

Petra Janda (Skořepová) ve své instalaci „Poslední kapka“ pro společnou výstavu problematizovala vztah vody a industrializovaného zemědělství.

Doma (2019)

V diplomové práci s názvem Doma Petra Skořepová (v současnosti Janda) pracovala s tématem domova jak na úrovni osobní – psychické, tak globální. Vyjadřovala nutnost naslouchání přírodním procesům, potřebu spolupráce a mezidruhové ohleduplnosti.

V rámci série Doma autorka vytvořila instalaci ze skleněných rostlin, papírového reliéfu zahrady svého rodného domova, jeho vyklíčenou formu, zvukovou nahrávku vsakující se vody do formy, papírové reliéfy zeleniny, projekt Artbiom.cz – první databázi environmentálního umění v Čechách – a jeho projekci na skleněnou instalaci.

Zobrazit více...

Papírový reliéf byl zavěšen nad jeho formou, ve které při procesu vzniku vyklíčily rostliny a forma se stala vlastní zahradou. Autorka na tomto procesu pozorovala přirozenou lidskou tendenci k násilnému ovlivňování přírodních procesů a tenkou hranici mezi obhospodařováním a zneužitím.

Součástí Petřiny diplomové práce bylo představení webové platformy Artbiom. Každý návštěvník si mohl databázi online prohlédnout a zároveň tím ovlivňoval projekci na skleněnou instalaci. Všichni příchozí do místnosti prošli mihotajícím se paprskem světla této projekce. Instalace byla doprovázena zvukem nahrávky vsakující se vody do formy s rostlinami.  Návštěvníkům instalace tak byl nabídnut komplexní zážitek na mnoha úrovních, vědomé i podvědomé. Autorka tím řešila téma křehkosti a pomíjivosti; i z toho důvodu instalovala skleněné objekty na zem.

Téma ztišení a vnitřního naslouchání procesům jak psychickým, tak přírodním, je motiv prolínající se veškerou autorčinou tvorbou.

Doprovodný text k instalaci:

„Všechny štvu křehkostí a krásou. Super.

To je ten vysněný osten v umění, co všude hledáš.

Nemůžeš to zničit, nemůžeš to zošklivit, je to křehké, citlivé a krásné, bude to tu a bude tě to štvát.

Zabiješ to, umřeš.

Křehké jako ekosystém,

Nauč se dívat, po čem šlapeš a co umírá.

 

S láskou Petra“


web diplomantů 2019:

https://diplomanti.cz/cs/diplomanti/petra-skorepova 

Zárodek (2017)

Recyklovaná papírová buničina, vyřazený silikon, hliník, sádra


Zelenina, struktury, fraktály, vesmír. Upřimná fascinace obyčejností, která obsahuje celou existenci – vzorec, který tvoří mraky, hory, řeky a ty oceány, sluneční soustavy a galaxie.

Vypěstuješ to, sníš to nebo vyhodíš? Je ti to jedno. Hliník ji uchová na chvíli než shnije, než si vzpomeneme.


Přes všechnu možnou banalitu jsem se rozhodla zachytit něco tak pomíjivého a obyčejného. Jít po stopě fascinace a pocitu, zkoumat možnosti a zákonitosti vesmíru skrze fraktály v květáku. Možnost zachycení, věčnost, význam a pocit pomíjivosti, socha zárodku vesmíru.

Devět věcí (2017)

Bavíme se o věcech.
Ne o osobnostech.
O věcech mluvíme raději.
Tisknou se ke zdi i k podlaze, k sobě navzájem.
To nás přitahuje. Je to tak průzračné.
Jak postávají, jestli obstojí.
Osobnosti se schovávají.
Bývají namyšlené.
Nárokují si city, požadují obdiv, porovnávají se.
Selhávají.
S osobnostmi si nehrajeme.
Odstrkují nás.
S věcmi ano.
Dáváme jim rozměr.
Děláme je živé.
Věci se samy neporovnávají.
Vystupují do popředí.
Překážejí.
Znovu a znovu překážejí.
A osobnosti na ně žárlí.
Postávají před nimi, obchází je, otáčí se zády a odcházejí.

Tři věci z ateliéru Intermedií 3. na AVU v Praze vybral Tomáš Vaněk, tři Jiří Skála a tři Jiří Kovanda.

schovávání – věc Tomáše Kajánka
hlazení – věc Petry Skořepové
povídání – věc Terezy Darmovzalové
hrození – věc Kateřiny Konvalinové
stýskání – věc Lucie Fryčové
upravování – věc Ondřeje Doskočila
rozpadání – věc Davida Bůžka
běhání – věc Zuzany Jírové
zvlhčování – věc Marka Šefrny

Deformovat Láskou (2016)

Hliněné objekty, video 46:55 min

„Zkoumala jsem hlazení a objímání, pohyby lásky.

Pozorovala jsem hranice mezi něhou a destrukcí, vznik ovlivňování a deformování reality skrze něžnost a dobrou vůli.“

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace